certification iso9001

Privacy policy

Uw privacy is van essentieel belang voor Finipur bvba, met zetel gelegen te 8540 Deerlijk, Oudenaardse Heerweg 76 en met KBO-nr. 0886.102.027.
Deze Privacy Policy is van toepassing op (i) de websites (http://www.finipur.be, http://www.finipur.com; http://www.finipur.eu) (hierna genoemd de “website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Finipur bvba en haar klanten.  
Finipur bvba tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (GDPR-Verordening) of de op dat moment van toepassing zijnde vigerende regelgeving.
Het bezoeken van de website en/of het aanmaken van een dossier bij Finipur bvba impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring met deze Privacy Policy en met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens
Finipur bvba kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
● Naam ● Voornaam ● Adres ● E-mailadres ● Telefoonnummer ● Werkgerelateerde gegevens.

Finipur bvba verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Finipur bvba toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website. 

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op uw behoeften als bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van u als bezoeker op andere websites na te gaan. Finipur bvba maakt in casu gebruik van hierna opgesomde cookies:
* PHPSESSID: preserves user session state across page requests
* BOAsoft160lang: preserves the language chosen by a visitor.
_GA: used to generate statistical data on how the visitor uses the website;
_GAT: used to throttle request rate;
_GID: used to generate statistical data on how the visitor uses the website;
*DSID en IDE: cookies die door Google worden gebruikt om te bepalen welke advertenties de klant te zien krijgt op andere websites (houden surfgedrag bij), worden mee ingeladen met Google Analytics.

Uw internetbrowser laat u de mogelijkheid om het gebruik van deze cookies te verhinderen. Raadpleeg hiervoor zeker de help-functie van uw internetbrowser.

Wijze van verzameling persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens worden verzameld bij:
● Het bezoeken van de website ● Correspondentie met en uitgaande van Finipur bvba ● Het plaatsvinden van een afspraak.
De door Finipur bvba verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens
Finipur bvba kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:  
● Communicatie m.b.t. Finipur bvba, haar werkwijze of de door haar geleverde diensten ● Het maken van een offerte ● Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen ● Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website.
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Finipur bvba uw persoonsgegevens slechts gedurende een periode van 10 jaar en die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de hierboven gestelde doelen.

Doorgifte aan derden
Finipur bvba zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Finipur bvba en de optimalisering daarvan, zoals maar niet beperkt tot: ● Het onderhoud van de informatiestructuur ● Verwerking van betalingen ● Op verzoek van de bevoegde autoriteiten op grond van de wet of andere regelgeving.
In dergelijk geval zal een overeenkomst worden afgesloten waarbij de betreffende derde partij verplicht wordt om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.  
In alle overige gevallen zal Finipur bvba uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen.

De rechten van de betrokkene
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Finipur bvba en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Wanneer u beroep wenst te doen op deze rechten, gelieve dan contact op met de heer Stijn Goossens (privacy@finipur.eu). We reageren zo snel als mogelijk op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens  
Finipur bvba verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Finipur bvba, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Finipur bvba in dit kader geen absolute veiligheid garanderen en aldus in geen geval daarvoor aansprakelijk worden gesteld.  

Update Privacy Policy
Finipur bvba is gerechtigd om deze Privacy Policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website te raadplegen.

Contacteer Finipur bvba
Indien u vragen heeft over de Privacy Policy of over de wijze waarop Finipur bvba uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren via privacy@finipur.eu.